Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2020
Số: 14/TB-HĐTTVC Thanh Hoá, ngày 15  tháng 5  năm 2020

THÔNG BÁO

 Kết quả điểm thi vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

 

 

Căn cứ Thông báo số 99/TB-KTKTCT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-KTKTCT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐTTVC ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc triệu tập thí sinh vòng 1,

Sau khi tổ chức thi vòng 1, Hội đồng thi thực hiện chấm thi, ghép phách, tổng hợp điểm thi của các thí sinh tham dự thi tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo kết quả điểm thi vòng 1 như sau:

  1. Kết quả điểm thi vòng 1 (có danh sách điểm thi kèm theo)

Kết quả điểm thi vòng 1, kì thi tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết công khai tại trụ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, đăng trên Website: http://cdktktct.edu.vn của Nhà trường.

  1. Thời hạn, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

Thời gian: Kể từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 29/5/2020.

Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương, số 569 phố Quang Trung 3, phường Đông vệ, TP. Thanh Hoá.

Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Thông qua kết quả điểm thi vòng 1, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi gửi đơn phúc khảo theo mẫu để Hội đồng thi tuyển viên chức thực hiện chấm phúc khảo theo quy định. Hội đồng thi không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định trên.

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương thông báo để các đơn vị và thí sinh dự thi biết, thực hiện.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VC
– Ban giám hiệu (để BC);  
– Các  thành viên Hội đồng TTVC;  
– Các thí sinh;  
– Website: cdktktct.edu.vn;  
– Lưu HĐTT, TCCB.  
  HIỆU TRƯỞNG
  TS. Lê Văn Kỳ

Kết quả xem tại: Tong hop ket qua thi vong 1