Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN THÔNG QUA TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016