Quyết đinh thành lập đoàn kiểm tra công tác phát triển đảng viên; việc lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với chi bộ Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Căn cứ vào Chương trình công tác Kiểm tra giám sát của Đảng uỷ năm 2024. Ngày 25/4/2024 Đoàn kiểm tra giám sát của Đảng uỷ Nhà trường đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với chi bộ khoa Kỹ thuật Công nghệ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra công tác phát triển đảng viên; việc lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với Chi bộ.

Thông qua kiểm tra, giám sát, đảng viên đã nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc, chế độ công tác của Ngành. Chi bộ có căn cứ để đánh giá đúng những ưu điểm đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót của từng cán bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục.

Đồng thời, Chi bộ cũng rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy; xây dựng, tạo điều kiện đối với những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên