Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Xem tại đây:

 

Công khai 3 ngành, nghề trình độ cao đẳng

Công khai 10 ngành trung cấp

Công khai tại các địa điểm đặt lớp

Công khai 08 nghề trình độ sơ cấp