Phòng Khảo thí, Kiểm định chất lượng và Thanh tra

– Chức năng

Tham mưu và tổ chức thực hiện giúp Hiệu trưởng về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo và Thanh tra đào tạo trong Nhà trường.

Giúp Hiệu trưởng trong công việc quản lý về công tác Khảo thí, công tác Kiểm định chất lượng đào tạo và công tác Thanh tra đào tạo trong Trường

– Nhân sự

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
1 Võ Quang Thắng Cử nhân Kế toán TC Trưởng phòng
2 Nguyễn Văn Linh Cử nhân kinh tế Phó trưởng phòng
3 Lê Thị Nhung Cử nhân VHDL Chuyên viên