Khoa Tài chính

– Giới thiệu: Khoa Tài chính được thành lập tháng 1 năm 2015 trên cơ sở Bộ môn Tài chính – Thống kê. Khoa tham gia giảng dạy các môn học/ học phần ngành Tài chính, thống kê.

– Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên tham gia công tác giảng dạy. Trong đó: có 5 Thạc sỹ; 1 giáo viến dạy giỏi cấp tỉnh, 2 giáo viên giỏi cấp cơ sở.

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ/chức danh

1

Nguyễn Xuân Trường

Thạc sỹ Kinh tế

Trưởng Khoa

2

Nguyễn Thị Thường

Thạc sỹ TC-NH

Phó trưởng Khoa

3

Trần Thị Hương Giang

Thạc sỹ TC-NH

Giảng viên

4

Tạ Quốc Mạnh

Thạc sỹ TC-NH

Giảng viên

5

Lê Thanh Huyền

Thạc sỹ Kinh tế Tài chính

Giảng viên

Tai chinh

Tập thể giảng viên Khoa  Tài chính