Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

– Giới thiệu: Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục Thể chất và Quốc phòng, tiền thân là Tổ bộ môn Chính trị,  được thành lập  từ ngày thành lập trường Trung cấp Thương mại trung ương V, ngày 14 tháng 12 năm 1962. Khoa đảm nhận giảng dạy các môn học Chính trị, Kinh tế chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng  cho tất cả các chuyên ngành đào tạo trong Nhà trường.

 Nhân sự: Khoa có 5 giảng viên tham gia vào công tác giảng dạy. Trong đó,  3 Thạc sỹ,  2 cử nhân và 2 giảng viên kiêm nhiệm. Đặc biệt trong khoa có nhiều giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy, có 01 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và 04 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ

CM

Chuyên ngành

đào tạo

Chức vụ/ chức danh
1 Bùi Sỹ Sâm 1980 Thạc sỹ Kinh tế chính trị Trưởng khoa
2 Hoàng Thị Thanh 1982 Thạc sỹ Triết học P. Trưởng khoa
3 Trần Thị Hồng Nhung 1984 Thạc sỹ Luật Giảng viên
4 Hà Trọng Nhân 1991 Cử nhân Luật Giảng viên
5 Trần Ngọc Nam 1984 Cử nhân SP GDQP Giảng viên

Ngoài ra, một số cán bộ giáo viên trước đây thuộc tổ, hiện nay đang kiêm nhiệm các chức vụ khác nhau nhưng vẫn tham gia giảng dạy các môn học do tổ bộ môn quản lý.

TT Họ và tên Năm sinh Trình độCM Chuyên ngànhđào tạo Chức vụ/ chức danh
1 Đào Thị Lê 1981 Thạc sỹ Lịch sử Đảng Giảng viên
2 Nguyễn Văn Chiến 1982 Cử nhân SP GDTC Giảng viên

Tập thể giảng viên Khoa Lý luận Chính trị – GDTC,QP