Bảng danh sách lớp học
STT Mã lớp Mã môn học Tên Môn Học Ngày mở lớp Giảng Viên Đăng ký
Bảng danh sách lớp học
STT Mã lớp Mã môn học Tên Môn Học Ngày mở lớp Giảng viên Đăng ký