Phòng Tổ chức cán bộ

- Chức năng   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác về tổ chức quản lí, điều hành các lĩnh vực: tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCNV, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, công tác thi đua...