Phòng Kế hoạch-Tài chính

- Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về chiến lược phát triển của nhà trường. Tổ chức quản lý tài chính, thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật. - Nhân sự TTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức...