Phòng Hành chính-Quản trị

- Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác Hành chính  - Quản trị, tổ chức giao dịch hành chính, báo cáo cấp trên theo quy định, trao đổi thông tin giữa Ban giám hiệu với các cơ quan khác và giữa Ban giám hiệu với các đơn vị, cán bộ, nhân...