Thời khóa biểu từ ngày 21/10-25/10/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-cao-dang_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/Tuan-13-2019_2020-cac-lop-trung-cap_2_2-4.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Thời khóa biểu từ ngày 19/08 đến ngày 23/8/2019

[embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-cao-dang-05.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"][embeddoc url="http://cdktktct.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/Tuan-4-2018_2019-cac-lop-trung-cap-19.8_2_2.xls" download="all" viewer="microsoft"]

Phòng Đào tạo

-  Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ của Trường Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo,...