Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

- Giới thiệu: Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng, tiền thân là Tổ bộ môn Chính trị,  được thành lập  từ ngày thành lập trường Trung cấp Thương mại trung ương V, ngày 14 tháng 12 năm 1962. Khoa đảm nhận giảng dạy các môn học Chính trị,...